John 15: 1-17

Keywords: church, faithfulness, prayer