Matthew 15: 29-39

Keywords: compassion, feeding four thousand