Matthew 7: 15-20

Keywords: false prophets, heretics, heresy, apostates, apostasy