Matthew 6: 16-18

Keywords: fasting, Sermon on the Mount