Matthew 5:3

Keywords: Beatitudes, Sermon on the Mount, poverty, Jesus, Messiah, tax collector